Traki
41 302 11 95 | traki@traki.pl
Resbud » Promocja

Promocja 50 000 zł w Promocji Polecasz-Zyskujesz

formulazr zgłoszenia

Regulamin promocji:

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Polecasz – Zyskujesz” (zwany dalej „Promocją”)
2. Organizatorem promocji jest Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowo-Produkcyjne „RESBUD” MAREK DUDA(zwane dalej „Organizatorem”) z siedzibą w: Niestachów 203, 26-021 Daleszyce Nip:657-030-77-67
3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora
4. Organizator jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji wyłącznie doraźnie, tj. w czasie, zakresie i celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926)

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej „Uczestnikami”, które:
w okresie trwania Promocji zgłosiły swój udział w promocji „Polecasz-Zyskujesz” wypełniając formularz Promocji w formie papierowej dostępny w siedzibie firmy, lub drogą elektroniczną ze strony firmy http://www.resbud.kielce.com
2. Uczestnik oświadcza, że osoba przez niego polecona wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych oraz że przekazane dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Promocji.
4. Udział w promocji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

§3 CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa od dnia 16 grudnia 2013 roku do odwołania.
2. Organizator może odwołać promocje w dowolnym momencie umieszczając stosowne oświadczenie na stronie internetowej firmy lub w siedzibie firmy.
3. Suma nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 50.000 zł

§4 ZASADY KONKURSU
1. Celem każdego uczestnika jest zbieranie punktów poleceń przyznawanych w zamian za polecenie produktów Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji, jest przekazanie przez Uczestnika kompletnych danych osoby zainteresowanej zakupem produktów firmy oferowanej pod marką RESBUD (zwana dalej „Firmą Poleconą”) takich jak: nazwa firmy, imię i nazwisko reprezentanta lub przedstawiciela, numer telefonu komórkowego poprzez:
a) wypełnienie i podpisanie formularza Promocji w formie papierowej dostępnej w siedzibie firmy Organizatora, lub pobranie ze strony internetowej, podpisanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres Organizatora.
3. Polecenie uznaje się za zrealizowane w momencie kiedy firma polecana dokona zakupu urządzenia firmy „RESBUD”
4. Jeden punkt przyznawany jest za 1 umowę sprzedaży urządzenia firmy „RESBUD”
5. Uczestnik, który uzbierał punkt lub wielokrotność punktów, nabywa prawo do otrzymania nagrody/nagród, które przysługują za określoną liczbę punktów, zgodnie z kartą nagród dostępną w regulaminie Polecasz-Zyskujesz.
6. Uczestnik może w ramach Promocji odebrać więcej niż jedną nagrodę, ze względu na ilość uzbieranych punktów.
7. Dla Firm Poleconych spełniających warunki opisane w punktach powyżej punkty sumują się
8. Jeśli jedną firmę poleci więcej niż jeden Uczestnik to punkty zaliczane są tylko dla tego Uczestnika, którego polecenie pierwsze doprowadziło do zakupu produktów firmy „RESBUD”

§5 WYDANIE NAGRODY
1. Zamówienie nagród może nastąpić po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów
2. Zamówienie nagrody należy zgłosić:
a) drogą mailową na adres: resbud@kielce.com
b) dzwoniąc do Organizatora i łącząc się z działem sprzedaży.
3. W przypadku niedostępności wybranej nagrody, Organizator poinformuje niezwłocznie o tym Uczestnika, który może wskazać inną, formę nagrody lub zrezygnować z wymiany punktów na nagrodę. W takim przypadku Organizator poinformuje także Uczestnika, czy / kiedy wybrana przez niego pierwotnie nagroda będzie jeszcze dostępna.
4. Nagroda wybrana przez Uczestnika zostanie przesłana na opisany poniżej adres pocztą kurierską w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamówienia.
5. Rodzaje nagród zaprezentowane są w folderze Polecasz-Zyskujesz
6. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom z uwzględnieniem właściwych przepisów podatkowych, w szczególności ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Uczestnicy są uprawnieni, według swego uznania, do odmowy przyjęcia Nagrody.
8. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji w tym pisemnej lub telefonicznej.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnikom przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, a w szczególności wydania Nagród, należy składać na piśmie, które należy przesłać listem poleconym na adres: PUHP” RESBUD” MAREK DUDA Niestachów 203, 26-021 Daleszyce z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Polecasz – Zyskujesz”
3. Reklamacje można składać w czasie trwania Promocji, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powód i opis reklamacji.
5. Komisja Promocji rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu, który jest jedynym spisem zasad, zakresu i warunków przeprowadzenia Promocji.
6. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Promocyjną w terminie 21 dni od daty ich wpływu do siedziby Organizatora.
7. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie załatwienia sprawy w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia na adres podany w reklamacji (adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
8. Decyzja Komisji Promocji w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§7 INFORMACJE O PROMOCJI
1. Informacje o Promocji jak i niniejszy regulamin Promocji udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem http://www.resbud.kielce.com
2. W czasie trwania Promocji na stronie internetowej http://www.resbud.kielce.com mogą pojawić się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Promocji.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Promocji.
2. Organizator oświadcza, iż w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zastosuje środki techniczne i organizacje zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Niniejsza Promocja, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 4 poz.27 z późn. zm.). Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań, związanych z niniejszym Regulaminem oraz organizowaną Promocją będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2013 roku.