Traki
41 302 11 95 | traki@traki.pl
Resbud » Prasa

Prasa

Maszyny tartaczne 04-2016 Trak TP 800

TP 800 RESBUD produkowany jest w różnych wersjach i o róznych parametrach. Maszynę można wyposażyć od razu w Zakładzie Produkcyjnym we wszystkie urządzenia zapewniające jednoosobową obsługę.

pobierz maszyny-tartaczne-04-2016-trak-tasmowy-resbud.pdf maszyny-tartaczne-04-2016-trak-tasmowy-resbud.pdf

Kurier Drzewny nr 11 2014 r. Wygodna hydraulika

Traki TP800 w wersji podstawowej wyposażane są w silnik napędu głównego o mocy 7,5 kW, jednak możliwa jest jego zamiana na 11 kW lub 15 kW. jednostronnie podparta głowica tnąca posiada funkcję posuwu automatycznego (przemieszczania się przód/tył) z płynną regulacją prędkości od 040 m/min oraz funkcję elektrycznego podnoszenia głowicy (góra/dół) z zastosowaniem motoreduktora. Trak wyposażony jest w urządzenie elektryczne SOFTSTART, które odpowiedzialne jest za łagodny start i hamowanie silnika głównego głowicy tnącej, co pozwala na dłuższą eksploatację maszyny.

Maszyny standardowo posiadają elektryczną listwę brzeszczota, automatyczne sprzęgło, ręczny regulowany docisk kłody oraz napinacz hydrauliczny piły tnącej. Dzięki automatycznemu nastawnikowi grubości cięcia możliwe jest szybkie i wygodne ustawienie wymaganej grubości cięcia lub powtórzenie cięcia kilka razy. Czytelny i prosty w obsłudze pulpit sterowniczy zawiera wszystkie elementy sterowania a dzięki zlokalizowaniu go w przedniej części traka znacznie ułatwione zostało monitorowanie procesu ciecia. Trak wyposażony jest w urządzenie elektryczne, które odpowiedzialne jest za łagodny start i hamowanie silnika głównego głowicy tnącej, co pozwala na dłuższą eksploatację maszyny.
Opcjonalnie dostępna korowarka używana podczas pracy zwiększa żywotność brzeszczotu oraz ogranicza potrzebny czas na ręczne usuwanie zanieczyszczeń z kłody (frez tnący korę).
Długość ramy głównej urządzenia wynosi 6 mb, szerokość maszyny to 1,9 m, natomiast w pozycji pracy jest to 2,6 m. Wysokość robocza urządzenia to 2,2 m. Ciężar traka wynosi 1150 kg, a maksymalna średnica obrabianego kloca wynosi 0,9 m. Mobilna przejezdna wersja traka z regulowanymi podporami nożnymi pozwala na łatwą manipulację w zależności od ukształtowania terenu.

Manewrowanie hydrauliczne

Ramiona załadowcze wyposażone są w wysokowydajny siłownik hydrauliczny, dzięki czemu umiejscowienie kłody trwa kilka sekund. Zastosowane rolki poziomujące pozwalają na wypoziomowanie jednej lub dwóch stron obrabianego materiału. Wykorzystany w maszynie hydrauliczny docisk kłody z podwójnym systemem zacisku utrzymuje obrabiany materiał w odpowiedniej i unieruchomionej pozycji. Jest on sterowany w płaszczyźnie góra/dół i lewa/ prawa. Zastosowane w traku hydrauliczne opory kątowe (boczne) są odpowiedzialne za zabezpieczenie kłody w trakcie cięcia i załadunku. Maszyna posiada również hydrauliczny obracak kłody, dzięki któremu obrócenie materiału do odpowiedniej pozycji kolejnej obróbki odbywa się szybko.

Oferowane przez firmę RESBUD traki taśmowe TP-800 z ruchomym zespołem tnącym przeznaczone są do wzdłużnego przecierania drewna. TP 800 produkowany jest w różnych wersjach i o różnych parametrach. Zastosowane elementy oraz zaawansowana technologia wykonania stawia nasz produkt wysoko w rankingach maszyn krajowych jak i zagranicznych.

Maszyny W Przemyśle Drzewnym 1(29) 2014 r.

Od lat niezawodny i atrakcyjny cenowo

Już od kilku lat maszyna podkieleckiej firmy Resbud cieszy się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy potrzebują nowoczesnej maszyny w przystępnej cenie. Trak TP 800 może ciąć kłody drewniane na deski, listwy, krawędziaki, elementy stolarki budowlanej, obicia elewacyjne, gonty pokryciowe.

W maszynie do napędu główne­go zastosowano silnik elektrycz­ny o mocy 7,5 kW (opcjonalnie 11 lub 15 kW). Jednostronnie pod­parta głowica tnąca posiada funkcję posuwu automatyczne­go (przemieszczania się przód/ tył) z płynną regulacją prędkości od O do 40 m/min. oraz funkcję elektrycznego podnoszenia gło­wicy (góra/dół) z zastosowaniem motoreduktora.

Trak TP 800 Resbud wy­posażony został w urządzenie elektroniczne SOFTSTART od­powiedzialne za łagodny start i hamowanie silnika głównego głowicy tnącej. Wszystkie ste­rowniki cięcia umieszczone są na pulpicie sterowniczym zamonto­wanym w przedniej części traka.

Dodatkowym wyposażeniem traka jest automatyczny nastaw- nik grubości cięcia ISP-010NT. Zastosowanie go umożliwia bardzo szybkie i wygodne na­stawienie wymaganej grubości cięcia materiału czy powtórzenie cięcia dowolną ilość razy. Ste­rownik posiada specjalną funkcję ustalonej wysokości powrotnej, dzięki której możliwe jest cięcie materiału bez zdejmowania po­szczególnych desek z toru ma­szyny. W modelach ISP-09NT i ISP-010NT istnieje możliwość wprowadzenia własnego pro­gramu przecieranych kłód. Urzą­dzenie wyposażone jest w dużą, łatwą w obsłudze klawiaturę i czytelny wyświetlacz. Zamontowana na maszynie korowarka (podcinak - frez na­cinający korę) służy do oczysz­czania wejścia do piły taśmowej. Frez korowarki wybiera wszelkie zanieczyszczenia, a piła ma utorowaną drogę cięcia. Zasto­sowanie korowarki wydłuża ży­wotność brzeszczotu. Naciąg hydrauliczny odpo­wiada za prawidłowe napięcie piły w traku. W celu zachowania stabil­ności brzeszczotu dodatkowo istnieje możliwość regulowania podczas cięcia jego elektrycznej listwy przesuwnej za pomocą pulpitu operatora. Torowisko maszyny standar­dowo wyposażone jest w opo­ry kątowe (boczne), sterowane manualnie lub hydraulicznie oraz w ręczny, regulowany docisk kło­dy przytrzymujący kloc podczas cięcia. Cięcie ostatniej deski ma minimalną grubość 25 mm. Długość cięcia zależy od ilości zakupionych segmentów. Stan­dardowo łoże cięcia traka ma długość 6 m, natomiast można je przedłużyć o 1,5,3 lub 6 metrów. Trak może być wyposażony także w hydrauliczny zestaw manewrowania kłodą zasilany za pomocą pompy hydraulicz­nej. W skład zestawu wchodzą hydrauliczne ramiona załadow­cze. Każde z nich wyposażone jest w wysoko wydajny siłownik hydrauliczny, dzięki czemu za­ładunek kłody może trwać kilku sekund. TP 800 wyposażony jest ponadto w system poziomowa­nia kłody - hydrauliczne rolki poziomujące, które odpowiadają za wypoziomowanie obu końców obrabianego kloca. Hydrauliczny docisk kłody z podwójnym sys­temem zacisku (góra/dół, lewa/ prawa) utrzymuje obrabiany kloc w odpowiedniej, unieruchomio­nej pozycji. Hydrauliczne urzą­dzenie do obracania pozwala na szybkie obrócenie kłody do naj­lepszej pozycji kolejnego cięcia. Taka konfiguracja daje o wiele większe możliwości każdemu z użytkowników, znacznie zwięk­szając walory tej serii. Dodatkowo do wyboru jest wersja stacjonarna lub mobilna - przejezdna z regulowanymi podporami nożnymi, które mogą okazać się bardzo przydatne w zależności od ukształtowania terenu. TP 800 Resbud produkowa­ny jest w różnych wersjach i o różnych parametrach. Maszynę można wyposażyć od razu w za­kładzie produkcyjnym we wszyst­kie urządzenia zapewniające jed­noosobową obsługę, ale można również rozpocząć od skrom­niejszego wyposażenia, pozo­stawiając uzupełnienie kolejnych elementów na późniejsze etapy. tp800Klienci mogą liczyć na ela­styczność firmy w kwestii płatno­ści. Oprócz tak popularnych form, jak leasing czy sprzedaż ratalna, możliwa jest również opcja trans­akcji łączonej, tj. częściowa zapła­ta: tarcicą, kantówką, drewnem kominkowym itp. Firma produkuje również ostrzarki (do szlifowania zębów) i rozwieraki (potocznie szrankow- niki) do pił taśmowych do dokład­nego ustawienia kąta rozwarcia ostrza brzeszczotu. Firma Resbud wraz ze swoimi produktami jest obec­na na każdych targach Las-Expo w Kielcach oraz Lubdrew w Lublinie.

Kurier Drzewny 6/2014 temat wiodący - trak TP800

TP 800 to urządzenie wyposażone w ruchomy zespół tnący przeznaczony do wzdłużnego przecierania. Przy jego użyciu można ciąć kłody drewniane, listwy krawędziaki, elementy stolarki budowlanej, obicia elewacyjne, gonty pokryciowe, zachowując jednocześnie jakość i wydajność.

Trak produkowany jest w różnych wersjach i o różnych parametrach. Jak wskazują specjaliści z firmy, ma­szynę można wyprodukować od razu w zakładzie jako model wyposażony we wszystkie podzespoły z wyposaże­nia dodatkowego zapewniające jedno­osobową obsługę, ale można również rozpocząć od skromniejszego wyposa­żenia i dochodzić do nowoczesnej i bez- obsługowej maszyny krok po kroku. Wersja podstawowa maszyny jest przeznaczona do stacjonarnego prze­cierania drewna. Wyposażona jest w silnik 7,5 kW i automatyczne sprzę­gło. Dla zainteresowanych osób chcą­cych uzbroić swój park maszynowy w mocniejszą maszynę firma przy­gotowała również wersje 11 kW oraz 15 kW. Podnoszenie głowicy tną­cej góra/dół odbywa się z zastoso­waniem motoreduktora. Ponadto, trak został wyposażony w urządze­nie elektryczne Softstart odpowie­dzialne za łagodny start i hamowa­nie silnika głównego głowicy tnącej. Głowica, w standardowej wersji, jest poruszana manualnie. Jest też możli­wość zainstalowania falownika i do­konywania płynnej regulacji prędko­ści od 0 do 40 m/minutę.

Standardowa czy na zamówienie?
Model standardowy zawiera elek­tryczną listwę przesuwną brzeszczota oraz napinacz hydrauliczny piły tną­cej. Posuw maszyny odbywa się me­chanicznie. Załadunek kłód do cięcia odbywa się ręcznie.

Maksymalny wymiar obrabianego materiału może wynieść do 0,90 m, biorąc pod uwagę średnicę kloca. Opcjonalnie jest możliwa wersja z po­szerzoną głowicą i w tym wypadku średnica kloca może wynieść aż do 1,10 m. Minimalna grubość cięcia ostatniej deski wynosi 25 mm.

W trakcie jednej zmiany maszyna jest w stanie przeciąć średnio 10 metrów sześciennych. TP 800Torowisko maszyny wyposażone jest w ręczny regulowany docisk kłody przytrzymujący kloc lub kantówkę podczas cięcia. Łoże traka wyposażone jest standardowo w ręczne opory ką­towe (opory boczne) zabezpieczające kłodę podczas cięcia oraz w trakcie za­ładunku. Prawidłowe napięcie piły umożli­wia naciąg hydrauliczny. Dodatkowo, w celu zachowania stabilności pod­czas cięcia, istnieje możliwość regulo­wania elektrycznej listwy przesuwnej brzeszczota (prowadnika). Wszystkie elementy sterowania umieszczone są na jednym czytelnym i prostym w ob­słudze pulpicie sterowniczym zamon­towanym w przedniej części traka, co znacznie ułatwia monitorowanie pro­cesu. Funkcja ustalonej wysokości powrotnej Dodatkowym wyposażeniem traka jest automatyczny nastawnik grubości cię­cia dzięki modelom ISP 07 NT, ISP 010 NT. Zastosowanie go umożliwia bardzo szyb­kie i wygodne nastawienie wymaganej grubości cięcia materiału czy powtórze­nie cięcia dowolną ilość razy Sterownik posiada specjalną funkcję ustalonej wy­sokości powrotnej, dzięki której możliwe jest cięcie materiału bez zdejmowania poszczególnych desek z toru maszyny. W modelu 010 NT istnieje możliwość wprowadzenia własnego programu przecieranych kłód. Urządzenie wyposa­żone jest w dużą, łatwą w obsłudze klawiaturę i czytelny wyświetlacz.

Korowanie przedłuży żywotność

Jako urządzenie dodatkowe może zo­stać zainstalowana korowarka, która zwiększa żywotność brzeszczotu oraz ogranicza potrzebny czas na ręczne usuwanie zanieczyszczeń z kłody. Dla zainteresowanych klientów jest także możliwość przedłużenia torowiska traka. Dobrać można długości według po­trzeb. Dostępne są między innymi 1,5, 3, 4,5, 6 m, co pozwala na zwiększenie dłu­gości cięcia obrabianej kłody.

Trak może zostać wyposażony również w hydrauliczny zestaw manewrowa­nia kłodą, w którego skład wchodzą: ramiona załadowcze, obracak kłody, rolka poziomująca. Specjaliści z firmy mogą doposażyć traka o rozbudowaną hydraulikę z dociskiem hydraulicz­nym oraz oporami kątowymi, hydrau­licznymi, oraz dodatkową rolkę po­ziomującą, co ułatwia poziomowanie kłody przy dłuższych torowiskach wy­noszących 12 m.b.

Dla osób zainteresowanych częst­szym przestawianiem lub transporto­waniem traka firma Resbud przygoto­wała również wersję mobilną.

Nie samymi trakami żyje zakład Resbud. Firma w swojej ofercie ma nie tylko maszyny, które mogą się przydać w parku maszynowym, ale także produkty drzewne. Firma prowadzi swoje składy drewna umiejscowione w południowo-zachodniej Polsce. W składach można zaopatrzyć się w m.in. więźby dachowe, płatwie, deski szalunkowe, kantówki, łaty, krokwie, łaty, murłaty, stempel budowlany oraz galanterię wykończeniową. W ciągłej sprzedaży znajdują się takie podstawowe produkty, jak: płyta OSB, deska tarasowa, podbitka, sztachety, palisada.

Kurier Drzewny nr 11 2013 r.

Skuteczne przecieranie drewna

Trak TP 800 Resbud to trwała i wydajna maszyna przystosowana do cięcia w wielozmianowym systemie pracy Urządzenie produkowane jest w różnych wersjach i z różnymi parametrami obróbczymi, co gwarantuje dostosowanie go do specyfiki każdego zakładu.

Barbara Fride

Trak TP 800 Resbud został stworzony z myślą o klientach, którzy chcą prze­cierać drewno bez inwestowania w to przedsięwzięcie dużych sum pieniędzy. Przy jego użyciu można ciąć kłody drew­niane, listwy, krawędziaki, elementy stolarki budowlanej, obicia elewacyjne, gonty pokryciowe, w doskonałej jakości przy wysokiej wydajności. Zastosowa­ne w maszynie rozwiązania technolo­giczne zapewniają ponadto bezpieczeń­stwo i łatwość obsługi.

Solidna maszyna z możliwością rozbudowy

Traki taśmowe TP 800 Resbud z ru­chomym zespołem tnącym przezna­czone są do wzdłużnego przecierania drewna. Maszyny mają zastosowanie w zakładach tartacznych i przemyśle meblowym, a ich maksymalna wydaj­ność to 10 m3 na zmianę. sterowanieMaszynę można wyposażyć od razu w zakładzie produkcyjnym we wszyst­kie urządzenia zapewniające jednoosobową obsługę. Można również rozpo­cząć od skromniejszego wyposażenia, pozostawiając uzupełnienie kolejnych elementów na późniejsze etapy. System smarowania brzeszczotu po­zwala dłużej utrzymać go w dobrym stanie, a jego hydrauliczny naciąg umoż­liwia prawidłowe napięcie piły. Zacho­wanie stabilności brzeszczotu gwa­rantuje elektryczna listwa przesuwna (prowadnik), która jest regulowana pod­czas cięcia z pulpitu operatora. W maszynie mogą być obrabiane ma­teriały o maksymalnej średnicy 0,90 m. Długość cięcia uzależniona jest od ilości zakupionych segmentów prze- i dłużenia łoża - może to być 1,5, 3 lub 6 metrów.

Łoże traka wyposażone jest standardowo w ręczne opory kątowe (opory boczne) zabezpieczające kłodę podczas cięcia oraz w trakcie załadunku. Wszystkie elementy sterowania umieszczone są na jednym czytelnym i prostym w obsłudze pulpicie sterowniczym zamontowanym w przedniej części traka, co znacznie ułatwia monitorowanie procesu cięcia.

Aby jeszcze bardziej usprawnić pracę na maszynie oraz zwiększyć jej wydaj­ność, producent oferuje szeroki asor­tyment wyposażenia dodatkowego. W jego skład wchodzi m.in. pełna hy­draulika, przy użyciu której można załadować, wypoziomować, obracać oraz unieruchamiać kłody. Można również doposażyć maszynę w posuw głowi­cy tnącej wzdłuż łoża traka z płynną regulacją prędkości posuwu 0-40 m/ min. W celu zwiększenia żywotności i sprawności brzeszczotu możliwe jest zastosowanie korowarki.

Resbud oferuje ponadto różne opcje, które pozwalają na większy komfort obsługi, jak np. czytnik elektroniczny umieszczony w dogodnej dla operatora pozycji czy podwozie jezdne, które za­pewnia mobilność maszyny.

Na trak TP 800 udzielana jest rocz­na gwarancja.
Firma Resbud zapew­nia również niezbędne szkolenie oraz świadczy usługi serwisu gwarancyj­nego i pogwarancyjnego. Producent z doświadczeniem - Firma Resbud istnieje na rynku od 1992 roku i zdążyła przez ten czas zdo­być duże doświadczenie w produkcji maszyn do obróbki drewna.

Oprócz specjalizacji w produkcji tra­ków taśmowych typ TP 800, firma produkuje też ostrzarki i rozwieraki do pił taśmowych. Posiada również w ofercie szeroki asortyment pił taśmowych. Po­nadto w Katowicach i Bielanach Wro­cławskich ńrma prowadzi sprzedaż własnych wyrobów z drewna - głów­nie mebli ogrodowych, domków let­niskowych, jak również sprzedaż tar­cicy, więźby dachowej, kantówki, łat, bali, desek.

Dane techniczne traka TP 800

średnica kloca: 0,90 m
maksymalny udźwig kloca: 2 000 kg
wydajność: do 10 m3 na zmianę
długość: 6,0 m
szerokość: 1,9 m
szerokość w pozycji pracy: 2,6 m
wysokość robocza: 2,2 m
ciężar traka: 1150 kg
napęd główny głowicy tnącej - dostęp­ne silniki: 7,5 kW, 11 kW
podnoszenie głowicy tnącej góra-dół silnik: 0,37 kW.

Kurier Drzewny nr 10 2013 r. Traki i tarcica

Wychodząc z hal targowych w Rogowie i idąc alejką pośród krzewów i sadzonek odwiedzający targi trafiali do firmy Resbud, wystawiającej się na pierwszym stoisku.

Na leśnym stanowisku odbywała się pokazowa obróbka drewna na trakach. Traki taśmowe TP 800 Resbud otrzy­mały certyfikaty WE(CE). Maszyny te posiadają ruchomy zespół tnący i są przeznaczone do wzdłużnego prze­cierania drewna, mając zastosowanie w zakładach tartacznych i przemy­śle meblowym. Maszyny produko­wane są w różnych wersjach i są wy­posażone w elementy dodatkowe dopasowane do indywidualnych po­trzeb i wymagań klienta. W trakcie targów prezentowane były dwie wer­sje traków: podstawowa wersja 12000 oraz wersja najbogatsza, wyposażo­na we wszelkie dodatkowe udogod­nienia techniczne, oznaczona nume­rem 90000.

Jak opisuje Marek Duda, właściciel fir­my, jedną z cech charakterystycznych jest wydajność urządzenia:

- Rzaz uzyskiwany przez maszynę wy­nosi około 2 mm. Silnik ma moc 7,5 kW i jest to najmniejszy jaki montuje­my. Wydajność takiego traka przy do­brze zorganizowanej pracy i minimum 3 osobach z obsługi wynosi 20 m3 na 8 godzin pracy.

Traki trafiają nie tylko na polski rynek, również na Ukrainę, która jest coraz częstszym kierunkiem wymienianym przez drzewiarzy oraz do Szwecji. Tra­fiły tam 3 urządzenia kieleckiego pro­ducenta.

Firma Resbud jest znana z produkcji traków, jednak nie tylko to można zna­leźć w jej ofercie. Produkujemy ostrzarki i rozwieraki do pił taśmowych. Jesteśmy dystrybuto­rem brzeszczotów. Nasza firma zajmu­je się także handlem. Posiadamy dwa składy w Katowicach i Wrocławiu, w których handlujemy tarcicą - Marek Duda wymienia szeroką gamę obsza­rów współpracy.

Kurier Drzewny nr 3 2011 r.

Dla tartaków i meblarstwa

Firma Resbud znana jest na rynku przemysłu drzewnego między innymi za sprawą niezawodnego i wielokrotnie nagradzanego na targach traka taśmowego TP-800. Solidność wykonania, jak i prostotę obsługi, doceniły już rzesze tartaczników na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Firma jednak mimo wieloletniej tradycji nie spoczywa na laurach i wciąż poszukuje nowych innowacji w zakresie budowy traków.

Opr. Alicja Bagnucka-Rief

Obecny model traka taśmowego TP- 800 Resbud znajduje zastosowanie za­równo w tartakach, jak i w przemyśle meblowym.

- Maszyna Resbudu pozwala na ob­róbkę drewna, dzięki której w szyb­ki sposób możemy uzyskać produkt w różnych postaciach: deski, kantówki, więźby dachowe, listwy, obicia elewacyjne i inne elementy stolarki budow­lanej. Atrakcyjna cena jak i wydajność to główne, ale nie jedyne, atuty TP-800 Resbud - informuje Waldek Salamaga z firmy Resbud.

Z systemem poziomowania kłody.

Trak produkowany jest w dwóch wa­riantach - stacjonarnym, jak i jezdnym. Wersja z podwoziem pozwala na du­żą mobilność i dojazd do klienta. Trak wyposażony jest w silnik 7 kW (opcjo­nalnie 11 kW lub 15 kW) oraz w jednowspornikową głowicę tnącą z płyn­ną regulacją prędkości od 0-40 m/min. oraz funkcję elektrycznego podnosze­nia głowicy (góra/dół) przy użyciu mo­toreduktora. Dzięki urządzeniu SOFTSTART możliwy jest łagodny start i hamowanie silnika głównego głowi­cy tnącej. W wersji wzbogaconej znaj­dują się, między innymi: automatyczny nastawnik grubości cięcia ISP-010NT, korowarka (podcinak),trak hydrauliczny zestaw manewrowania kłodą zasilany przy użyciu pompy hydraulicznej, któ­ry pomaga załadować kłodę o średnicy do 90 cm w ciągu kilku sekund (w wer­sji poszerzonej do 1.2 m). Maksymalny ciężar kłody wynosi 2000 kg. Długość cięcia wynosi w wersji standardowej 5 m, jednak istnieje możliwość przedłu­żenia łoża traka o 1,5 m, 3 m, 4,5 m lub 6 m, przez co zwiększamy długość cię­cia kłód. Hydrauliczny naciąg umożli­wia prawidłowe napięcie piły w traku. Pomocny również jest system pozio­mowania kłody, czyli hydrauliczne rol­ki poziomujące, które wyrównują oba końce obrabianego materiału, a hy­drauliczny docisk z podwójnym syste­mem zacisku (góra/dół, lewa/prawa) pozwalający utrzymać obrabiany pro­dukt w pozycji nieruchomej - dodaje Waldek Salamaga. W traku taśmowym system smarowa­nia brzeszczota przedłuża jego żywot­ność i zachowuje go w dobrym stanie. Dodatkowo istnieje możliwość regu­lowania podczas cięcia elektrycznej li­stwy przesuwnej za pomocą pulpitu operatora. tp-800TP 800 Resbud produkowany jest w różnych wersjach. Model podsta­wowy można wzbogacać o wybrane elementy lub zakupić już gotowy trak w pełni wyposażony w urządzenia umożliwiające jednoosobową obsługę.

Nie tylko traki

W swojej ofercie Resbud posiada rów­nież ostrzarki (do szlifowania zębów) i rozwieraki (szrankowniki) do pił ta­śmowych, a ponadto szeroką gamę wyrobów z drewna, takich jak: drew­niane domki letniskowe, altany, budy dla psów, mostki i różny asortyment mebli ogrodowych. Firma oferuje urozmaicone formy płat­ności: leasing, sprzedaż ratalna lub częściowa zapłata tarcicą, kantówką i drewnem kominkowym. Klienci zakładu otrzymują pomoc i po­rady z zakresu budowy i odpowiedniego użytkowania oferowanych urządzeń.

Kurier Drzewny 09 2008

RUCHOMY LUB STACJONARNY

Trak TP 800 przeznaczony jest dla firm, którym zależy na starannym przetarciu drewna bez konieczności inwestowania dużych sum pieniędzy.

Trak produkowany przez firmę RESBUD jest wyposażony w ruchomy zespół tnący, przeznaczony do wzdłużnego przecierania drewna. Zastosowana w trakach technologia, optymalna moc niezbędna do obróbki drewna oraz oryginalna konstrukcja zapewniają wysoką dokładność cięcia i staranne wykończenie finalnego produktu.

Przy jego użyciu można ciąć kłody drewniane na deski, listwy, krawędziaki, elementy stolarki budowlanej, obicia elewacyjne, gonty pokryciowe – w doskonałej jakości i przy wysokiej wydajności.

- Trak TP 800 RESBUD to maszyna przystosowana do cięcia w wielozmianowym systemie pracy, stworzona z myślą o klientach, którzy chcą przecierać drewno bez inwestowania dużych pieniędzy. Zalecany jest szczególnie do tartaków i firm małej i średniej wielkości – mówi Jarosław Machul, przedstawiciel właściciela firmy.

W maszynie do napędu głównego zastosowano silnik elektryczny o mocy 7,5 kW (opcjonalnie 11 lub 15 kW ). Jednostronnie podparta głowica tnąca posiada funkcję posuwu automatycznego ( przemieszcza się przód/tył ) z płynną regulacją prędkości w przedziale od 0-40 m/min oraz funkcję podnoszenia głowicy ( góra/dół ), która zasila silnik o mocy 0,37 kW. Napęd sprzęgła za pomocą dźwigni zastąpiony został sprzęgłem automatycznym.

Wszystkie elementy sterowania umieszczone są na jednym czytelnym i prostym w obsłudze pulpicie sterowniczym zamontowanym w przedniej części traka, co znacznie ułatwia obsługę cięcia i monitorowanie procesu.

Dodatkowym wyposażeniem traka jest automatyczny sterownik grubości cięcia. Zastosowanie go umożliwia bardzo szybkie i wygodne nastawienie wymaganej grubości cięcia materiału, powtórzenie cięcia dowolną ilość razy lub zmianę nastawu po kolejnym cięciu na inną wartość. Sterownik posiada specjalną funkcję ustalonej wysokości powrotnej, dzięki której możliwe jest cięcie materiału bez zdejmowania poszczególnych desek z toru maszyny. Urządzenie wyposażone jest w dużą, łatwą w obsłudze klawiaturę i czytelny wyświetlacz.

Zamontowana na maszynie korowarka ( frez nacinający korę ), używana podczas pracy zwiększa sprawność i wydłuża żywotność brzeszczotu oraz ogranicza czas potrzebny na ręczne usuwanie zanieczyszczeń z kłody.

System smarowania brzeszczotu zastosowany w traku TP 800 pozwala dłużej utrzymać go w dobrym stanie. Natomiast naciąg hydrauliczny umożliwia prawidłowe napięcie piły. W celu zachowania stabilności brzeszczotu istnieje możliwość regulowania elektrycznej listwy przesuwnej brzeszczotu ( prowadnik ) podczas cięcia.

Torowisko maszyny standardowo wyposażone jest w opory kątowe ( boczne ) sterowane manualnie lub hydraulicznie oraz w ręczny, regulowany docisk kłody przytrzymujący kloc czy kantówkę podczas cięcia. Cięcie ostatniej deski ma minimalną grubość 25 mm.

Trak może być wyposażony również w hydrauliczny zestaw manewrowania kłodą zasilany za pomocą pompy hydraulicznej. W skład zestawu wchodzą także hydrauliczne ramiona załadowcze. Każde z nich wyposażone jest w wysoko wydajny siłownik hydrauliczny, dzięki czemu załadunek kłody może trwać kilka sekund.

TP 800 wyposażony jest w system poziomowania kłody – hydrauliczne rolki poziomujące, które odpowiadają za wypoziomowanie obu końców obrabianego kloca. Hydrauliczny docisk kłody z podwójnym systemem zacisku ( góra/dół, lewa/prawa ) utrzymuje obrabiany kloc w odpowiedniej, unieruchomionej pozycji. Hydrauliczne urządzenie do obracania pozwala na szybkie obrócenie kłody do najlepszej pozycji kolejnego cięcia.

Standardowa długość maszyny wynosi 6 metrów. Przedłużenie torowiska traka o 1,5 metra, 3 lub 6 metrów pozwala na zwiększenie długości cięcia obrabianej kłody. Dodatkowo do wyboru jest wersja stacjonarna lub mobilna – przejezdna z regulowanymi podporami nożnymi, które mogą okazać się bardzo przydatne w zależności od ukształtowania terenu.

Firma produkuje również ostrzarki z przeznaczeniem do ostrzenia zębów pił taśmowych i rozwieraki (potocznie – szrankowniki ) do dokładnego ustawienia kąta rozwarcia ostrza brzeszczotu.

TP 800 RESBUD produkowany jest w różnych wersjach i o różnych parametrach. Maszynę można wyposażyć od razu w zakładzie produkcyjnym we wszystkie urządzenia zapewniające jednoosobową obsługę, ale można również rozpocząć od skromniejszego wyposażenia, pozostawiając uzupełnienie kolejnych elementów na późniejsze etapy.

Trak posiada Certyfikat nr B/11/301/2003 i Certyfikat typu WE (EC) nr 155/CE/1455/2005.

Maksymalne wymiary obrabianego materiału
Średnica kloca ------------------------------0,90 m
Maksymalny udźwig kloca----------------2000 kg
Wydajność-------------------do 10 m3/na zmianę
Dane techniczne:
długość ----------------------------- 6,0 m
szerokość----------------------------1,9 m
szerokość w pozycji pracy-------- 2,6 m
wysokość robocza------------------ 2,2 m
ciężar traka----------------------- 1150 kg

Gazeta Przemysłu Drzewnego 04-2008

TRAKI TAŚMOWE - Niedrogie zakupy, tania eksploatacja

Pożyteczne dodatki do traków

Firma Resbud data się poznać jako producent skutecznych traków taśmowych TP 800. Produkcja maszyn to jednak nie jedyna gałąź, w której firma z Niestachowa koło Kielc rozwi­ja swoją działalność.

Trak taśmowy TP 800 Resbud to proste w obsłudze urządzenie, wyposażone w ruchomy zespół tnący przeznaczony do wzdłużne­go przecierania drewna. Przy jego użyciu można ciąć kłody drewnia­ne między innymi na deski, listwy, krawędziaki, elementy stolarki budowlanej, obicia elewacyjne czy też gonty pokryciowe. Charaktery­zuje się starannym wykonaniem, ale jego podstawowa moc drzemie w cenie. TP 800 jest urządzeniem niedrogim oraz ekonomicznym w trakcie eksploatacji.

Trak wyposażony jest w silnik elektryczny o mocy 7,5 kW lub 11 kW oraz w jednowspornikową głowicę tnącą (przemieszczanie głowicy w kierunku poziomym i pionowym). Prędkość posuwu głowicy wzdłuż maszyny może być płynnie regulowana w grani­cach do 40 m/min. panel sterowania 

Wszystkie sterowniki cięcia umieszczone są na pulpicie ste­rowniczym zamontowanym w przedniej części traka.

System smarowania brzeszczo­tu, zastosowany w traku TP 800, przedłuża jego żywotność i zacho­wuje go w dobrym stanie. Dzięki naciągowi hydraulicznemu możli­we jest prawidłowe napięcie piły w traku. W celu zachowania sta­bilności brzeszczotu dodatkowo istnieje możliwość regulowania podczas cięcia jego elektrycznej listwy przesuwnej za pomocą pul­pitu operatora.

Długość cięcia zależy od ilości za­kupionych segmentów. Standar­dowo łoże cięcia traka ma długość 6 m, natomiast na życzenie można je przedłużyć o 1,5 m, 3 lub 6 m. Trak taśmowy może zostać dodat­kowo wyposażony na przykład w hydrauliczne ramię załadowczo z wysoko wydajnym siłownikiem hydraulicznym, za pomocą które­go kłoda jest załadowana w ciągu kilku sekund. Dodatkowym urzą­dzeniem może być także siłownik poziomowania kłody, czyli rolka z urządzeniem hydraulicznym, pozwalająca na szybkie wypoziomowanie obu końców obrabiane­go kloca. Za pomocą hydraulicz­nego urządzenia do obracania, obrabiana kłoda może zostać ustawiona do właściwej pozy- ęji cięcia. Za utrzymanie kloca w odpowiedniej, stabilnej linii w trakcie wykonywania obróbki odpowiada hydrauliczny system zacisku z podwójną funkcją. Pompa hydrauliczna umiejscowiona jest w przedniej części traka. Wszystkie przewody znajdują się wewnątrz głównej belki łoża. Ta­kie rozwiązanie technologiczne zapewnia bezpieczeństwo i pro­stotę w obsłudze.

Proponowanym urządzeniem dodatkowym traka jest zastoso­wanie korowarki, która zwiększa sprawność i żywotność brzeszczo­tu oraz ogranicza czas potrzeb­ny na ręczne oczyszczanie kłody z zanieczyszczeń. Kolejne urządzenie dodatkowe to programator grubości cięcia (czyt­nik elektroniczny), który pozwala na pełną automatyzację procesu ustawiania wymiaru, programo­wanie grubości ciętego drewna, a urządzenie automatycznie usta­wia wysokość głowicy tnącej, aby pozyskać odpowiednią grubość obrabianej kłody. Maszyna może także zostać wypo­sażona w podwozie jezdne, dzięki któremu użytkownik będzie mógł przemieszczać trak. Regulowane podpory nożne umożliwiają pre­cyzyjne przystosowanie i wypoziomowanie traka w zależności od ukształtowania terenu.

Produkcja traków to nie jedyna gałąź działalności przedsiębior­stwa W ofercie firmy znajdują się także ostrzarki i rozwieraki do pił taśmowych. Firma produkuje rów­nież wyroby z drewna - produkty galanterii ogrodowej, takie jak al­tany, pergole, huśtawki, mostki, zestawy ogrodowe, donice, dre­wutnie, które są doskonałym uzu­pełnieniem każdego ogrodu. W ka­talogu Resbudu znajdują się także drewniane domki letniskowe.

Gazeta Przemysłu Drzewnego 09-2007

TRAK NA MEDAL

Obróbka drewna / Trak taśmowy TP 800
Zakłady stolarskie produkujące szeroką gamę wyrobów poszukują maszyn o równie szerokim zastosowaniu. Trak taśmowy, umożliwiający produkcję desek, więźb dachowych, kantówek, listew czy obić elewacyjnych powinien odpowiadać najbardziej wybrednym drzewiarzom.
FILIP JACKIEWICZ

Firma RESBUD proponuje swoim klientom prosty w obsłudze i tani w eksploatacji trak taśmowy TP 800 RESBUD, którego zastosowanie umożliwia precyzyjne i wydajne wzdłużne przecieranie drewna. Trak taśmowy RESBUD z powodzeniem znajduje zastosowanie zarówno w tartakach, jak i w przemyśle meblowym. TP 800 umożliwia obróbkę drewna, dzięki której otrzymujemy gotowy produkt w postaci desek, kantówek, więźb dachowych o różnych gabarytach, listew, obić elewacyjnych oraz elementów stolarki budowlanej. Niewątpliwą zaletą traka TP 800 RESBUD jest niski koszt i atrakcyjna forma zakupu. Klienci mogą liczyć na elastyczność firmy w kwestii płatności. Oprócz tak popularnych form jak leasing czy sprzedaż ratalna, możliwa jest również opcja transakcji łączonej, tj. częściowa zapłata: tarcicą, kantówką, drewnem kominkowym itp

Trak TP 800 RESBUD to maszyna przystosowana do cięcia w wielozmianowym systemie pracy, stworzona  z myślą o klientach, którzy chcą przecierać drewno bez inwestowania dużych pieniędzy. TP 800 RESBUD produkowany jest w różnych wersjach i o  różnych parametrach. Trak posiada CERTYFIKAT nr B/11/301/2003 i CERTYFIKAT typu WE (EC) nr 155/CE/1455/2005.

Firma RESBUD zaprojektowała urządzenie trwałe i tanie w eksploatacji. System smarowania brzeszczotu zastosowany w traku TP 800 pozwala dłużej utrzymać brzeszczot w dobrym stanie. Natomiast jego naciąg hydrauliczny umożliwia prawidłowe napięcie piły. Dodatkowo istnieje możliwość regulowania elektrycznej listwy przesuwnej brzeszczotu (prowadnik) podczas cięcia zza pulpitu operatora w celu zachowania stabilności brzeszczotu.

Aby ułatwić klientom pracę i jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, firma RESBUD proponuje dodatkowe wyposażenie, w skład którego wchodzą:

- pełna hydraulika, przy użyciu której można załadować, wypoziomować, obracać oraz unieruchamiać kłodę,

- posuw głowicy tnącej wzdłuż łoża traka z płynną regulacją prędkości posuwu 0-40m/min,

- korowarka, której zastosowanie zwiększa żywotność i sprawność brzeszczotu,

- czytnik elektroniczny, umieszczony w dogodnej dla operatora pozycji,

- długość cięcia zależy od ilości zakupionych segmentów przedłużenia łoża o 1,5, 3 lub 6 metrów,

- podwozie jezdne zapewniające mobilność maszyny.

Maksymalne wymiary obrabianego materiałuŚrednica kloca ------------------------------0,90 m
Maksymalny udźwig kloca----------------2000 kg
Wydajność-------------------do 10 m3/na zmianę
Dane techniczne:długość ----------------------------- 6,0 m
szerokość----------------------------1,9 m
szerokość w pozycji pracy-------- 2,6 m
wysokość robocza------------------ 2,2 m
ciężar traka----------------------- 1150 kg